Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm Vụ

Thứ sáu - 23/12/2016 14:54
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức; quản lý và bồi dưỡng đội ngũ viên chức; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng an ninh, các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường.

 1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức; quản lý và bồi dưỡng đội ngũ viên chức; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng an ninh, các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường.

 2. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng và triển khai thực hiện về: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, xác định vị trí việc làm của Nhà trường;
b. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
c. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý các cấp theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
d. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác tuyển dụng viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
e. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
f. Xây dựng và triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
g. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác phân loại, đánh giá; thi đua khen thưởng; kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
h. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
i. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ;
k. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường;
l. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo…;
m. Tham mưu cho Hiệu trưởng lựa chọn nhân sự để thành lập các Hội đồng tư vấn, tổ công tác của Trường theo nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;
n.Tổ chức thực hiện quy chế ba công khai;
o. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động của các đơn vị trong Trường;
p. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây