Chức năng - Nhiệm Vụ

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức; quản lý và bồi dưỡng đội ngũ viên chức; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng an ninh, các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động của Trường.

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức; quản lý và bồi dưỡng đội ngũ viên chức; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng an ninh, các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động của Trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện về: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, Đề án vị trí việc làm của Nhà trường;
b. Đầu mối xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
c. Đầu mối xây dựng và triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các cấp theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
d. Đầu mối xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển dụng viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
e. Đầu mối đề xuất kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động đã được duyệt theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
f. Xây dựng và triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
g. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác phân loại, đánh giá; thi đua khen thưởng; kỷ luật đối với viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;
h. Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động trong toàn Trường;
i. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường;
k. Tham mưu cho Hiệu trưởng lựa chọn nhân sự để thành lập các Hội đồng tư vấn, tổ công tác của Trường theo nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;
l. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động của các đơn vị trong Trường;
m. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Xem thêm